RSS

SmodBIP

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: pod numerem telefonu 94 31-80-316 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 13, w godzinach pracy Ośrodka.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 11.03.2024
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Główczyk-Kowalczyk
Dokument z dnia: 15.11.2023
Dokument oglądany razy: 195

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw