RSS

SmodBIP

Dodatek mieszkaniowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

Kontakt: Grażyna Guzowska
tel: +48 94 31 60 997
e-mail: rodzinne.biesiekierz@gmail.com

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.966 z póź.zm.) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy:
Dochód gospodarstwa domowego:

 • 175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe)
 • 125% kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe)

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów ich uzyskania przychodu.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.
Muszą to być dochody brutto z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 • dodatków dla sierot zupełnych
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
 • dodatku z tytułu urodzenia się dziecka
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
 • dodatku mieszkaniowego

Wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, jeżeli jest to kontynuacja składa się w ostatnim miesiącu, na który przyznany jest poprzedni dodatek.

Powierzchnia zajmowanego lokalu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż:

 • 30%
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać dla:

 • 1 osoby - 35m2 (+30% tj. 45,50 m2)
 • 2 osób - 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
 • 3 osób - 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
 • 4 osób - 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)
 • 5 osób - 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
 • 6 osób - 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
 • a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2
 • normatywna powierzchnia powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek, który jest dostępny w Ośrodku
 • deklaracja o wysokości wszystkich dochodów z gospodarstwa domowego z trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku- zaświadczenie o dochodach. Dochód- wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku, a także rachunki dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania (energia cieplna, woda, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych)
 • rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepełej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego w przypadku gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju
 • inne niezbędne dokumenty, jeśli Organ właściwy tego zażąda.

 Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 04.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument z dnia: 26.09.2016
Dokument oglądany razy: 1 244

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw