RSS

SmodBIP

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - Stypendia szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

Na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2021aktualizacja r. poz. 1915).

Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/ os. w rodzinie (ustawa o pomocy społecznje- t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z póź.zm.).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

  • odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).
  • który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych .

Sposób udzielenia stypendium:
Pomoc materialna w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
  2. pełnoletniego ucznia
  3. dyrektora szkoły
  4. stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.


Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 03.03.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument z dnia: 26.09.2016
Dokument oglądany razy: 1 192

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw