RSS

SmodBIP

Dodatek gazowy

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.
Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać odbiorcy końcowi paliw gazowych w gospodarstwie domowym

(odbiorca końcowy - oznacza odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. Jest więc to osoba, która dokonuje zakupu paliwa jako strona umowy z dostawcą tego paliwa. W tym więc przypadku, to faktura dokumentuje wykonanie takiej umowy, stąd "odbiorcą" w rozumieniu u.sz.o.n.o.p.g. będzie osoba, na którą jest wystawiona faktura. Dodatek więc będzie przysługiwał na wniosek właściciela lokalu lub domu mieszkalnego, który taką umowę zawarł i na którego wystawiane są faktury)

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego*,
• 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego** .

*gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca,

**gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

• od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;

• od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.


Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePUAP (wniosek należy opatrzyć podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Gdzie złożyć:

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek (art. 19 ust 2 ustawy).

W formie tradycyjnej wnioski są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 13 pokój nr 7 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (sejm.gov.pl)

WNIOSEK_O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW (ULOTKA)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIEOpublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 24.02.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Główczyk-Kowalczyk
Dokument z dnia: 24.02.2023
Dokument oglądany razy: 370

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw