RSS
SmodBIP

Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 Kontakt: Ewa Główczyk-Kowalczyk
tel: +48 94 31 60 996

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinacj niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Na podstawie art. 8 ustawy o pomocy spolecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53 a, 78 i 91, prawo do pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 477 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwane dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy;
 • specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • zasiłek celowy na zasadach zwrotu.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjajacych temu celowi. Świadczona jest nieodpłatnie, bez względu na sytuację finansową rodziny.
 • bilet kredytowany;
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • dożywianie;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Pomocy udziela się na podstawie złożonego wniosku o pomoc wraz z dokumentami.

Do wniosku o pomoc dołączamy:

 • zaświadczenie o zarobkach brutto za miesiąc poprzedni z wyszczególnieniem:
  • składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe, chorobowe),
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • podatku dochodowego
 • dokument tożsamości osoby ubiegającej się o pomoc,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba składająca wniosek takie posiada lub inny członek rodziny,
 • decyzja z ZUS o wysokość renty lub emerytury jeśli osoba składająca taką posiada lub inny członek rodziny,
 • decyzja, zaświadczenie lub terminarz wizyt osoby bezrobotnej,
 • inne niezbędne dokumenty, jeśli Organ właściwy tego zażąda

 Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 03.03.2022
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument BIP z dnia: 26.09.2016
Dokument oglądany razy: 1 364
Wersja do druku