RSS

SmodBIP

Pomoc dla obywateli Ukrainy

 POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?
Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Komu przysługuje pomoc?
➢ Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
➢ Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Na jakiej podstawie będzie ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?
➢ Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
➢ Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym
Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.
➢ Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.
➢ Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.
➢ Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się 16 marca br.
➢ Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej). W krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, znajdują się informacje m.in. o ochronie międzynarodowej, sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
➢ Dane przetwarzane w ww. rejestrze udostępnia się m.in. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym –w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań publicznych (art.450 ustawy o cudzoziemcach)

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO 
ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE UA.pdf

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?
➢ 300 zł na osobę
Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?
Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 13

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?
➢ Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.
Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.
➢ W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie (np. w kasie).
➢ Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Czy pomoc jest wliczana do dochodu do celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej?
Pomoc nie podlega wliczeniu do dochodu do celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Uznaje się, iż stanowi ona jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne przysługujące ze względu na złą sytuację materialną osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Czy ośrodek pomocy społecznej ma możliwość zweryfikowania czy dany obywatel Ukrainy nie złożył wniosku o wypłatę pomocy w innym ośrodku pomocy społecznej?

Dane o złożonych wnioskach i udzielonej pomocy powinny być wprowadzane do Centralnej Bazy Beneficjentów, więc ośrodek pomocy społecznej będzie mógł dokonać weryfikacji.

I. Świadczenia z pomocy społecznej
➢ W pierwszej kolejności obywatele Ukrainy otrzymują pomoc humanitarną. Pomoc taką w formie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, opieki medycznej, może zapewnić wojewoda.
➢ Nowe regulacje umożliwiają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, a także dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.
➢ Obywatele Ukrainy nabędą również uprawnienie do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia dobry start.
➢ Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące ograniczonego okresu pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, świadczenia z pomocy społecznej będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy (np. jeden, dwa miesiące), stanowiąc wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze wydatki bytowe: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi.

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?
Pomoc przyznaje się na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Komu przysługuje pomoc?
➢ Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
➢ Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Na jakiej podstawie będzie ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?
➢ Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
➢ Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.
➢ Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.
➢ Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.
➢ Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się 16 marca br.
➢ Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej). W krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach , znajdują się informacje m.in. o ochronie międzynarodowej, sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
➢ Dane przetwarzane w ww. rejestrze udostępnia się m.in. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym –w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań publicznych (art.450 ustawy o cudzoziemcach)

Jakie świadczenia pomocy społecznej mogą być przyznane obywatelom Ukrainy?
➢ Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na przykład:
1) posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)
2) posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art. 39 albo art. 48b ust. 2 lub 4), art. 48b ust. 5 pkt 2 nie stosuje się,
3) zasiłek okresowy,
4) usługi opiekuńcze,
5) mieszkanie chronione,
6) praca socjalna,
7) poradnictwo specjalistyczne,
8) interwencja kryzysowa.
➢ Skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
➢ W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy?
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek. W przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych wniosek składa się w centrum usług społecznych.

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?
➢ Pomoc przyznaje się na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z pewnymi zmianami.
➢ Obywatel Ukrainy ubiegający się o pomoc składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, które jest częścią I Formularza kwalifikującego do przyznania pomocy (wzór Formularza stanowi załącznik do informacji).
➢ W postępowaniu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.
➢ Należy mieć na uwadze, że przepisy specustawy przewidują możliwość przyznania
świadczenia pieniężnego (nie dłużej niż za okres 60 dni) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W przypadku, gdy obywatel Ukrainy przestawi w oświadczeniu np. że przebywa u osoby fizycznej, w pensjonacie, organ przyznając świadczenia z pomocy społecznej powinien zweryfikować podczas składania oświadczenia, czy jest zapewniane zakwaterowanie i wyżywienia na ww. zasadach. Wartości tych świadczeń nie wlicza się do dochodu obywateli Ukrainy - jest to pomoc rzeczowa).

Od jakiej daty mogą być przyznawane świadczenia?
Świadczenia mogą być przyznawane, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z oświadczeniem. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca (np. osoba przez część miesiąca przebywała na terytorium Ukrainy), świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.


II. Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, których członkowie rodziny powrócili na terytorium Ukrainy

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?
Pomoc przyznaje się na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Komu przysługuje pomoc?
Pomoc przysługuje przebywającym legalnie na terytorium Polski obywatelom Ukrainy (a którzy nie są uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 5 i 5a ustawy o pomocy społecznej oraz art. 29 specustawy), których członkowie rodziny powrócili na terytorium Ukrainy.

Na jakie świadczenia może liczyć obywatel Ukrainy?
➢ Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne.
➢ Do składu rodziny obywatela Ukrainy nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy?
➢ Wniosek o wypłatę pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.
➢ W przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych wniosek składa się w centrum usług społecznych.

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?
➢ Pomoc przyznaje się na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z pewnymi zmianami.
➢ Obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
➢ W postępowaniu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.

Od jakiej daty mogą być przyznawane świadczenia?
Świadczenia mogą być przyznawane, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z oświadczeniem. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca (bo na przykład mąż wyjechał w połowie miesiąca), świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem

III. Bezpłatna pomoc psychologiczna

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc psychologiczną?
Pomoc przyznaje się na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Komu może być przyznana pomoc psychologiczna?
➢ Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
➢ Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium RP przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki

Kto przyznaje pomoc psychologiczną?
➢ Pomoc zapewnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy


IV. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO PŻ)

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?
Pomoc przyznaje się na podstawie art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Komu może być przyznana pomoc?
➢ Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy?
➢ Obywatel Ukrainy może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu, w celu otrzymania skierowania - załącznik nr 5 do Wytycznych IZ1 po odbiór żywności do jednej z organizacji partnerskich prowadzących dystrybucję żywności w ramach Podprogramu 2021 PO PŻ. Są to organizacje pozarządowe sieci: Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża lub Kościoła Starokatolickiego lub też OPS, które pełnią funkcję lokalnej organizacji partnerskiej i prowadzą wydawanie żywności bezpośrednio osobom potrzebującym.

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?
➢ Pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków przyznaje się, na podstawie złożenia przez osobę potrzebującą oświadczenia o wysokości dochodu, na podstawie którego ośrodek pomocy społecznej wydaje skierowanie - załącznik nr 5 do Wytycznych IZ2
- do konkretnego punktu wydawania żywności danej organizacji partnerskiej, do której należy się zgłosić w celu otrzymania wsparcia.
➢ Pomoc żywnością można otrzymać również bezpośrednio w siedzibie organizacji partnerskiej na podstawie wypełnionego załącznika nr 63 do Wytycznych IZ , złożonego w siedzibie tej organizacjiOpublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 24.03.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Główczyk-Kowalczyk
Dokument z dnia: 17.03.2022
Dokument oglądany razy: 521

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw