RSS

SmodBIP

Dodatek elektryczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu informuje, że od 1 grudnia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek elektryczny wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.).

Komu przysługuje dodatek?
Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, w przypadku, gdy są spełnione następujące warunki:
Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
przy czym:
energia elektryczna nie może pochodzić z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (np. instalacja fotowoltaiczna wyklucza uzyskanie dodatku elektrycznego),
– nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
– nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
– nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?
Dodatek przyznawany jest w kwocie:
•1 000 zł lub,
•1 500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:
•elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – jako podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym załącznik do pisma ogólnego skierowany do Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
•tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 13
Do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach ww. dodatku.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.), wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek elektryczny wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku otrzymają na wskazany adres e-mail.
Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku elektrycznego będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 13.
Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

WNIOSEK O DODATEK ELEKTRYCZNY

Klauzula informacyjnaOpublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 29.11.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Główczyk-Kowalczyk
Dokument z dnia: 24.11.2022
Dokument oglądany razy: 307

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw