RSS
SmodBIP

Karta dużej rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), zwanego dalej „programem”, oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że na wójta nałożony został obowiązek weryfikacji, czy danej rodzinie przysługują uprawnienia. Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym. Karta zawierała będzie m. in. swój numer, który nadawał będzie wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty.

W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18. roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, pozostawanie w rodzinnej pieczy zastępczej, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie określonego stopnia niepełnosprawności. Zatem Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:

  1. małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;
  2. pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
  3. legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
  4. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  5. w wieku powyżej 18. roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony wniosek.
Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się w szczególności:

• w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie
ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa wyżej składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL poza dokumentami, o których mowa wyżej przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w szczególności:
• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
Cudzoziemcy, poza dokumentami, o których mowa wyżej, przy składaniu wniosku o przyznanie
karty, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kartę Duzej Rodziny otrzymuje się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny, odmowa zwolnienia z opłaty za wydanie Karty lub jej duplikatu, stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY:
Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2023 r. 13 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.
Opłatę należy uiścić na konto: Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu:

Bank PKO BP 29 1020 2791 0000 7702 0344 6432

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Wójt Gminy Biesiekierz może na umotywowany wniosek zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie Karty oraz jej duplikatu.

 


 

Aktualne informacje związane z Kartą Dużej Rodziny
oraz wniosek do pobrania można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolneOpublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 27.02.2023
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Sydoruk
Dokument BIP z dnia: 26.09.2016
Dokument oglądany razy: 1 205
Wersja do druku