RSS
SmodBIP

Asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 13

 

Asystent rodziny: Justyna Rosowska
tel. +48 663 194 600
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
pokój nr 5 w godzinach urzędowania

Rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz. U. 2018 poz. 998 z póź. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy nowe obowiązki w zakresie pomocy rodzinom przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu ma na celu udzielić rodzinom pomocy w usamodzielnieniu i pozostawieniu dzieci w domu rodzinnym, zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i warunkującym prawidłowy ich rozwój. Asystent rodziny poprzez swoją pracę ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i aby zabezpieczyć przed umieszczeniem dzieci poza rodziną, w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub w rodzinach zastępczych.

Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

  • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;
  • prowadzenie konsultacji wychowawczych dla rodziców, wspieranie aktywności społecznej;
  • udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
  • udzielanie pomocy w tym znalezieniu i utrzymaniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • ukształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich;
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  • sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w pomoc rodzinie np. kurator, zespół interdyscyplinarny, PCPR;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.

Uchwały:

Uchwała nr IV/32/19 z dnia 14.02.2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biesiekierz na lata 2019-2021

 Opublikował: Ewa Ewa Główczyk-Kowalczyk
Publikacja dnia: 18.08.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Kościelska
Dokument BIP z dnia: 02.10.2018
Dokument oglądany razy: 897
Wersja do druku